YENİ BİR VARLIK BARIŞI KANUNU

YENİ BİR VARLIK BARIŞI KANUNU

5811, 6111, 6486, 6736 ve 7143 sayılı Kanunlarla düzenlenen yurt dışında
veya Türkiye’de bulunan ancak işletmelerde kayıtlı olmayan varlıkların beyan
edilip vergi incelemesine konu edilmemesi uygulaması 7186 sayılı Kanunla
tekrar uygulamada.
Varlık beyanı yoluyla incelemeye tabi olmama imkanı bu Kanunların gelişimi
içerisinde çok cazip ve esnek hale getirilmiştir. Varlık barışı, işletmede
mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan kıymetlerin kayda alınması ve
matrah artırımı gibi bazı kolaylıkları da gereksiz hale getiriyor. Amaç, devlet,
varlığı beyan et; kaynağını dahi sormadan hiçbir surette vergi incelemesi
yapmayacağını taahhüt ediyor.
7186 sayılı yeni varlık barışı kanununda 7143 sayılı eski varlık barışı
düzenlemelerine göre bazı farklılıklar ve benzerlikler olup bunlar aşağıdaki
tabloda özetlenmiştir. Her iki varlık barışı farklı Kanunlar ile düzenlenmiş olup
eski varlık barışı beyan dönemi 31/05/2019 tarihinde sona ermiş olup süre
uzatımı değil 19/07/2019 tarihinde yürürlüğe giren yeni bir varlık barışı
kanunu söz konusudur.

TABLO 1: FARKLILIKLAR

FARKLILIK TÜRÜ ESKİ VARLIK BARIŞI YENİ VARLIK BARIŞI
Vergi oranı %2 %1
Vergisiz dönem VARDI (ilk 2 ay için) YOK
Beyan son gün 30.05.2019

(30 Kasım 2018 idi, 6 ay uzatıldı)

31.12.2019

(6 ay uzatma yetkisi var. Uzatılırsa 30.06.2019 olacak)

Kapsam Yurt dışı kar payı, hisse senedi satışı, şube kazançları, tasfiye karlarından vergi alınmaması hükmü vardı.  Bu hüküm yeni kanunda yoktur.

Esasen her iki varlık barışı da ayrı Kanunlarla düzenlenmiş bağımsız varlık barışı düzenlemesi olmasına rağmen yukarıda belirtilen konular dışında temel hükümleri bakımından eski kanundan kopyala-yapıştır şeklinde düzenlenmiş durumdadır.

TABLO 2: BENZERLİKLER

AYNI OLAN ESASLI HÜKÜMLER ESKİ VARLIK BARIŞI YENİ VARLIK BARIŞI
Yurt dışı varlıkları beyan hakkı Var Var
Yurt içi varlıkları beyan hakkı Var Var
Matrah artırımı Yok Yok
Türkiye’ye getirme süresi (Bildirim tarihi sonrasında 3 ay) 31.08.2019 31.03.2020

(6 ay uzatılırsa 30.09.2020 olacak)

Ödeme – Yurt dışı varlıklar          bankaya beyan tarihinde

– Yurt içi varlıklar beyanı    izleyen ayın sonuna kadar

– Yurt dışı varlıklar

   bankaya beyan tarihinde

– Yurt içi varlıklar beyanı

    izleyen ayın sonuna kadar

Vergi incelemesi YOK YOK
Türkiye’ye getirme sonrasında kullanma Serbest Serbest
Yurt dışına geri gönderme Mümkün Mümkün
Yasal defterlere kayıt Zorunlu değil Zorunlu değil
Ortaklara dağıtım Vergi yok Vergi yok