FAKTORİNG ŞİRKETLERİNE GÜZEL HABERLER !

FAKTORİNG ŞİRKETLERİNE GÜZEL HABERLER !

19/07/2019 tarihinde Resmi Gazete yayımlanan 7186 sayılı Kanunun 26. Maddesi ile  6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun “Karşılıklar” başlıklı 16 ncı maddesinde yapılan değişiklikler hk.

KANUN NE GETİRDİ?

Dava ve icra aşamasında bulunmayan veya konkordato, yüksek harç tutarı nedeniyle dava açılmak istenmeyen alacaklar için vadedeki gecikmesine göre farklı oranlarda karşılık ayırma hakkı verilmiştir.

7186 sayılı Kanunun 26. Maddesi ile Faktoring şirketlerine de BDDK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre özel karşılık ayrılması ve bu karşılıkların tamamını ayrıldıkları yılda gider yazma imkanı sağlanmıştır.

Faktoring alacakları bakımından şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılması konusunda Gelir İdaresi Başkanlığının ilk görüşü hasılat kaydedilmeyen alacaklara şüpheli alacak karşılığı ayrılması mümkün bulunmadığından, faktoring şirketlerinin hasılat kaydetmedikleri alacakları için şüpheli alacak karşılığı ayrılması mümkün değildir”  şeklindeydi. Fakat, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 tarihli ve 1389 sayılı özelgesi ile görüşünden vazgeçilerek Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesi gereğince ayrılan şüpheli ticari alacak karşılıklarının Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendine göre gider olarak indirim konusu yapılmasının mümkün bulunduğu şeklinde değiştirilmiştir. Faktoring alacakları için şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılabileceği yönünde Mahkeme kararları mevcuttur.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları İle Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik madde 16 uyarınca vadedeki gecikmeye göre (90 gün, 180 gün, 1 yıl) değişen oranlarda (%20, %50, %100) özel karşılık ayırma ve bunu gider yazma imkanı verilmiştir. Bu nedenle, dava ve icra safhasına gelmiş alacaklar için gecikme süresine bakılmaksızın %100 oranında karşılık ayırma hakkı ise devam etmektedir.

KANUN NE GETİRDİ?

VUK kapsamında kanaat verici vesika olmaksızın UFRS göre kayıttan düşülen alacaklar (örneğin son üç yıldır hareket görmeyen hesaplar) bilanço dışına vergi karşılığı ayrılmaksızın çıkartılabilecektir.

6361 sayılı Kanunun 16. Maddesine eklenen 3 numaralı fıkra eklenmiştir: “Bu madde uyarınca özel karşılık ayrıldıktan sonra tahsil imkânı kalmaması nedeniyle kayıttan düşülen alacaklar, 213 sayılı Kanunun 322 nci maddesi hükümleri kapsamında değersiz alacak addolunur.”

KANUN NE GETİRDİ? Finansal yeniden yapılandırma kapsamında yapılan çerçeve anlaşma ve sözleşmeler için harç, damga vergisi, BSMV ve KKDF istisnaları getirilerek yapılandırmalar teşvik edildi.

Finansal yeniden yapılandırma kapsamında devralınan taşınmaz ve iştirak hisselerinin alacaklı kuruluşlar tarafından satışı halinde, taşınmazların satışından doğan kar için %50, hisse senedi satışından doğan kar için %75 istisna getirildi.

7186 sayılı kanunun 17.maddesinin a ve e bentlerinde ifade edilen “alacaklı kuruluşlar” tanımı faktöring şirketlerini de kapsadığı için finansal yeniden yapılandırma kapsamında devralınan taşınmazların ve hisse senetlerinin satış kazancı istisnasından faktoring şirketlerinin de yararlanacağnı düşünmekteyim.

KANUN NE GETİRDİ? 1211 sayılı Merkez Bankası Kanunun 4. Maddesinde değişiklik yapılarak Merkez Bankası görev ve yetkileri arasında Bankaların ve Bankaca uygun görülecek diğer mali kuruluşların bilanço içi veya bilanço dışı uygun görülen kalemlerini esas alarak zorunlu karşılıklar ve umumi disponibilite ile ilgili usul ve esasları belirlemek şeklinde değiştirilmiştir.

 Aynı Kanunun 40. Maddesinde yapılan değişiklikle; bankalar ve elektronik ödeme araçlarını çıkaran kuruluşlar dâhil olmak üzere Bankaca uygun görülecek diğer mali kuruluşlar, Banka nezdinde açılacak hesaplarda bilanço içi veya bilanço dışı uygun görülen kalemlerini esas alarak, nakden zorunlu karşılık tesis ederler. Zorunlu karşılığa tabi bilanço içi veya bilanço dışı uygun görülen kalemlerin kapsamı, zorunlu karşılıkların oranı, tesis süresi ve tesis edilen karşılıklara gerektiğinde ödenecek faiz oranı, mevduat veya katılım fonlarından olağanüstü çekilişler ve birleşme, devir ve bölünme hâllerinde yapılacak işlemler de dâhil olmak üzere uygulamaya yönelik her türlü usul ve esas Bankaca belirlenir hükümlerine yer verilmiştir.

1211 sayılı Merkez Bankası kanununda yer alan bu madde de belirtilen “diğer mali kuruluşlar” ifadesi ile ileri bir tarihte bankalar gibi diğer finansal kuruluşlarda zorunlu karşılığa tabi tutma yetkisi Merkez Bankasına tanınmış olup konu ile ilgili Merkez Bankası Tebliğleri izlenmelidir.